mercredi 25 mars 2009

Deze bekrompen regio: mijn Vlaanderenland
Als het brandt, giet Walter Pauli olie op het vuur.

Heb ik even geluk dat ik niet nu, maar tien jaar geleden uitkeek naar een huis in Leuven. Ook al zijn mijn vrouw en ik uit Limburg afkomstig, toen konden we nog gewoon een koopwoning of bouwgrond zoeken. We betaalden wat meer dan we eigenlijk wilden, maar we hadden toch ons huis en we konden verder. Met onze woonst, ons gezin, ons leven.

Nu kan dat niet meer. Leuven is namelijk een van de 65 Vlaamse gemeenten die volgens het nieuwe grond- en pandendecreet een 'beperking' moeten opleggen aan kandidaat-kopers. Voortaan mogen niet-Leuvenaars geen bouwgrond meer kopen in een woonuitbreidingsgebied. Dat is alleen nog weggelegd voor mensen 'van de streek': wie er minstens drie jaar woont of (deeltijds) werkt, of "een familiale of socioculturele band met de regio" heeft.

"De criteria zijn dus niet zo streng", temen woordvoerders allerhande. Dat is het juist: de criteria zijn zo opgesteld dat ze ruimte laten voor interpretatie. Dus nog minder duidelijkheid voor de aanvrager en nog meer armslag voor het gemeentebestuur. Nog meer vrijheid om nieuwkomers te weigeren. Pure willekeur is het, pure discriminatie. Dat is trouwens de uitdrukkelijke bedoeling van de maatregel: een wettelijk instrument om netjes te kunnen discrimineren. Luidens initiatiefnemer Mark Demesmaeker (N-VA) om de Brusselse rand te vrijwaren van inwijkelingen uit Wallonië en van eurocraten.

Dat een tweedekeus Vlaams-Brabants trekpaard als Mark Demesmaeker (een ondersoort die alleen van stal komt met oogkleppen op) met deze maatregel kwam aandraven, tot daar aan toe. Dat hoort bij zijn invulling van het Vlaams-nationale project. Dat de Vlaamse regering en een ruime meerderheid in het Vlaams Parlement die onzin overnemen, is stilaan dramatisch. Ook al omdat de Vlaamse regering dit decreet zonder inspraak van de gemeenten voorbereidde. Vlaams viceminister-president Frank Vandenbroucke (sp.a) weet beter dan zijn partijgenoot Louis Tobback wat goed is voor Leuven. Knappe kerel, die Frank.

Natuurlijk zal Vandenbroucke aanstippen dat dit grond- en pandendecreet talloze goede en sociale maatregelen bevat, en dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat die 'Demesmaekerparagraaf' het land onwaardig is.

Ook al verdedigen de initiatiefnemers zich door dit een 'sociale' maatregel te noemen: dat arme eigen volk moet toch nog betaalbaar kunnen wonen in eigen streek? Alleen doet een snelle blik op de kaart wel twijfel rijzen of dat inderdaad de echte reden is. Bij die 63 'getroffen' gemeenten, ocharm, liggen Oud-Heverlee, Lovendegem, Destelbergen, Boechout, Hove, De Haan, zelfs Kapellen en Brasschaat (!): nogal wat reservaten voor rijkelui, geleid door gemeentebesturen die zelden betrapt worden op sociale sentimenten. De vermeende dreiging van eurocraten en Walen lijkt voor deze sujetten vooral een prima alibi om nu zelfs openlijk aan dienstbetoon te kunnen doen: zonder gêne 'locals' mogen voortrekken, 'vreemden' weigeren.

Agressieve pastoors
Onschuldig is het allerminst. In heel Vlaanderen, en in Vlaams-Brabant in het bijzonder, vertaalt zo'n fors Vlaams beleid zich steeds openlijker in xenofoob en dus laakbaar gedrag van de inwoners. Mensen worden discriminerender, zelfs agressiever. In Vlaams-Brabant vallen katholieke gelovigen en zelfs pastoors hun eigen (tweetalige) aartsbisschop van Mechelen-Brussel aan, omdat er een tweetalige jubileumfolder werd uitgedeeld. De Vlamingen werden dus niet gediscrimineerd: alles stond netjes in het Nederlands. De inwoners van Waals-Brabant kregen dezelfde folder, dus ook met de Nederlandse tekst erbij. Die Walen aanvaarden dat, de Vlamingen niet.

Net zoals veel Vlaams-Brabantse gemeentebesturen hardnekkig weigeren om aan hun loket andere talen te spreken dan het Nederlands. Gemeentepersoneel zal een Fins of Lets echtpaar dat rechtstreeks uit zijn land arriveerde om in een Europese instelling te werken, liever afblaffen dan één regel Engels te spreken. Dat is het nieuwe gelaat van het moderne Vlaanderen: bars, onbeleefd, achterlijk. Net zoals dat van die Vlaams-Brabantse speelpleinen waar anderstalige ukjes niet langer welkom zijn. Of die Vlaams-Brabantse scheidsrechter die verbouwereerde spelers (uit Jette, dus Brussel!) geel gaf omdat ze Frans praatten.

Onzindelijke wetgeving als dit stukje van het grond- en pandendecreet is stilaan een georganiseerde aanzet tot onverdraagzaamheid. Want volgens Demesmaeker, en met hem de hele Vlaamse politieke elite, is het een hoger goed om eurocraten te proberen buitenhouden.

Wat voor onzin is dat? Wat heeft een eurocraat in godsnaam misdaan dat hij geweerd moet worden? Waren het soms Franse of Britse eurocraten die lobbyden voor de centralisatie van de meeste Europese instellingen in Brussel? Neen of? Van twee één: ofwel is Brussel de hoofdstad van Europa en dan krijg je dus wat Demesmaeker en andere verkrampten 'eurocraten' noemen: Europese ambtenaren, Europese politici, een horde lobbyisten, diplomaten, noem maar op. En ja: die verdienen goed hun boterham. Die huizen met hun gezinnen in of vlak bij Brussel. Dus ook in de Vlaamse rand.

Brengt dat problemen mee? Zeker wel. Maar het zorgt ook voor extra bedrijven, en dus extra economische activiteit. Meer welvaart. Ook voor Vlaanderen, en zeker voor Vlaams-Brabant. Maar wil Vlaams-Brabant dan ook even consequent zijn? Waarom zouden eurocraten alleen in Brussel en Waals-Brabant moeten wonen, en mag Vlaanderen of Vlaams-Brabant hen openlijk weigeren "omdat ze niet van hier zijn"? Per definitie komen Europese ambtenaren en hun families elders vandaan, toch?

Zo gaat dat treurige lied voort. Als oude Vlamingen het voorbeeld geven dat zij mogen discrimineren, dan de nieuwe dus ook. Elk land krijgt dan ook de allochtonen die het verdient. Waarom zouden de etnische minderheden die hier in Vlaanderen wonen plots als enigen moeten openstaan voor andere culturen, of zich als enigen verdraagzaam opstellen? 'Onze' allochtonen leven hier, ze absorberen de heersende waarden van hier, het gangbare discours van de Vlaamse samenleving. Ze integreren en worden Vlaamser. Dat wil zeggen: onverdraagzamer en agressiever.

De meest geïntegreerde woordvoerder van een etnische minderheid moet Michael Freilich van 'Joods Actueel' zijn. Zeg maar: de Mark Demesmaeker van de Joodse gemeenschap. Een onverdraagzaam sujet dat een evangeliepassage over "huichelaars in de synagoge" wilde schrappen. Onzin natuurlijk. Moeten we dan ook de Joodse Bijbelrollen te lijf gaan? Moeten we die vreselijk discriminerende portretten van de Egyptenaren uit de Exodus verbranden, waarin de Joodse Jahweh volkomen onschuldige eerstgeboren Egyptische kinderen liet sterven? Is dat niet allemaal zeer discriminerend tegenover de andere volkeren uit het Midden-Oosten?

Maar Freilich past zich natuurlijk gewoon aan aan het heersende discours in Vlaanderen. Daartoe wordt hij nu ook aangezet door de Vlaamse regering. Want dat is de morele les: mijd de vreemde, weer de andere. Aanvaard in je buurt alleen mensen vanuit diezelfde buurt.

Nieuwe patroon
In zijn briljante, want even duidelijke als genuanceerde essay Het land van aankomst wedt auteur Paul Scheffer op een duidelijke basisregel voor de nieuwe, veeltalige, multiculturele en godsdienstige maatschappij: "Gelijke monniken, gelijke kappen." Vandaar zijn huiver voor positieve discriminatie: omdat het de gelijke behandeling onder druk zet.

Over het algemeen reageren lieden als Mark Demesmaeker overigens altijd furieus op elke voorstel tot positieve discriminatie, zeker als het over allochtonen gaat. Maar voor de eigen groep mag het wel. Vlaams-Brabant aan de Vlaams-Brabanders. Eurocraten eruit.

Andermaal: discriminatie, nu ook gelegitimeerd door de Vlaamse regering, de nieuwe patroon van 'eigen volk eerst'.

WAT LEZERS VAN DEMORGEN ER OVER DENKEN
Och , Meneer, laat die kleine politiekers hunne dwaze praat maar doen. Wij, Walen weten beter. Ik heb mijn 4 kinderen over de taalgrens in Vlaanderen op school gestuurd om deftig Nederlands te leren. En zo ook, véél van mijn vrienden. Van mij zul je nooit een slecht woord over Vlaanderen horen..

Behalve gescheld, hokjesdenken, hysterisch vingerwijzen en oppervlakkige redeneringen zijn hier niet veel ernstige pro-reacties te bespieden... .

Goed dat er tenminste nog mensen zijn als Pauli die een polemiek niet uit de weg gaan en weigeren om mee te heulen met de wolven in het bos. Deze regio gaat roemloos ten onder aan navelstaarderij, let op mijn woorden.

Zelfs sociale maatregelen moeten worden onderuit gehaald en beschimpt, alles om het Franstalige Herrenvolk te plezieren en te dienen. We kunnen enkel hopen dat de Fransdolle Belgisch-nationalisten zoals WP zo invloedrijk mogelijk blijven binnen de Spa. Het kan de ondergang van deze anti-Vlaamse partij slechts bevorderen.
Ik heb zelf iets ondervonden dat ik nooit eerder gemerkt had en dit tot tweemaal toe op minder dan een jaar tijd: op de zeedijk aan de kust en in een café in Gent ben ik, Nederlandstalige, samen met mijn Italiaanse vriend met wie ik Frans spreek aangesproken op mijn taalgebruik: "spreek Vlaams". Ik heb telkens zeer verbolgen gereageerd. Dit soort woorden hoort thuis in een binnenkamer met gesloten luiken, het is domme onzin en, indien niet ingetoomd, potentieel levensgevaarlijk. Stoppen daarmee!

Wat begon met eigen volk eerst, grote schoonmaak, vreemdelingen buiten, sloeg over op de Walen, de werkloosheid is er te groot, ze zijn lui om uiteindelijk tot het dieptepunt te komen bouwgrond voor eigen gemeente inwoners eerst. Gent onafhankelijk is dan nog zo ver niet gezocht! Wat een toestanden!

Ik heb het er een beetje moeilijk mee dat de discussie zich beperkt tot het communautaire aspect. Feit is toch dat Brussel als Europese Hoofdstad en politiek en economisch machtscentrum geen uitbreidingsmogelijkheden heeft. Als je Brussel puur op oppervlakte in de rij van de wereldsteden plaatst, staat de stad achteraan het lijstje. Elke andere wereldstad krijgt ruimte om zich verder te ontwikkelen en te groeien. In het geval van Brussel is de 'rand' letterlijk de beperkende en remmende factor.

Proficiat Walter Pauli ! Dit is exclusief in de media, dat anders nooit te kritisch schrijft over Vlaanderen. Velen (echte) Vlamingen zullen zich nu aangevallen voelen, weinigen (echte) Vlamingen staan stil wat hier eigenlijk echt aan de hand is. Populisme en bekrompenheid ten top. "Leve Vlaanderen"


Mogelijk wat scherp gesteld, maar dat is ook nodig te oordelen naar een aantal reacties van mensen die maar niet willen begrijpen hoe dwaas we bezig zijn. Wat de essentie betreft, Walter Pauli heeft overschot van gelijk. Het gaat helemaal niet om de bescherming van de modale Vlaming maar om maatregelen die de mogelijkheid tot willekeur en vriendjespolitiek nog wat steviger moeten verankeren.

Ik stel voor dat die tweederangsjournalist Pauli Vlaanderen verlaat en bv in Saudi Arabië gaat wonen. . Trouwens dat "afblaffen" hebben die ambtenaren geleerd van het scheldproza van Pauli.

Met dit soort maatregelen maar vooral bepaalde motieven ervoor maken wij ons onaantrekkelijk bij buitenlanders. Een sociale politiek voeren is wenselijk maar dit is niet de juiste manier. . N-VA doet mij denken aan een Nation der Vergangenen Angelegenheiten ... Waar zijn die mensen in godsnaam mee bezig ? Het bange Vlaanderen, terugvallen op wat ooit geweest is. Blijven vasthouden aan de gewoontes en reflexen van vroeger. Terug naar onder de kerktoren. . In plaats van vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden, in een open dialoog. Dat kan gerust, ondermeer op basis van reeds geleverde economische prestaties. Méér samenwerking met en openheid voor andere culturen, dàt is toekomstgericht.

De auteur denkt nog altijd van uit een Belgisch standpunt. Vlaanderen evolueert naar meer en meer autonomie. Dit deel van Europa wilt uit zijn Belgisch keurslijf breken en een normaal politiek leven zal pas mogelijk zijn als dat gebeurd is. Maar een groot aantal mensen, waaronder de auteur van dit artikel, heeft het daar moeilijk mee.

Het is toch bizar dat verdedigers van deze asociale maatregel (voor argumentatie zie het stuk en in eerder reacties) niet verder geraken dat het vooroordelen zijn van de linkse kerk die alles wat vanuit Vlaanderen komt asociaal zouden noemen. Het 'stevigste' argument is dat Wallonië het ook doet. Mag ik dit als Vlaming niet gewoon een asociale maatregel vinden tegenover de zwakkeren? Je zou gewoon hulp moeten geven aan alle zwakkere ipv enkel zij uit een bepaalde streek.

Argumenten aub.
Dat men bouwgronden die door de gemeente aangeboden worden bij krapte eerst aan de eigen inwoners zou toewijzen kan ik nog inkomen. De gemeente staat ten dienste van de inwoners. Dit omschrijven als een bescherming van de eigen cultuur is demagogische nonsense. Puur mathematisch verhuist één inwoner naar een andere plaats binnen de gemeente en komt zijn huidige woonst (meestal een goedkope huurwoning) terug vrij op de markt voor iedereen, ook voor vreemden.

Na dougles de coninck mag pauli zijn nummertje omtrent het 'arme Vlaanderen' eens komen opvoeren in DM. Wat zijn jullie in Vlaanderen toch gelukkig dat jullie zo een kwaliteitskrant hebben. zo vernemen jullie in Vlaanderen dat een maatregel die in Wallonie al lang wordt toegepast, met dat verschil dat je er hier bovenop nog een PS-lidkaart voor nodig hebt, discriminerend zou zijn. spijtig genoeg is dat in het achterlijke, boerse, rechtse VL anders. . Pauli zal hier wel een bouwgrond vinden

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
EIGEN VOLK EERST
Autrefois le slogan du Morgen était “de krant die durft”: le journal qui ose. “Sans l’art de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur” affirme le Figaro en souvenir de Beaumarchais, défenseur des Lumières. Le moins qu’on puisse dire c’est que Walter Pauli a la plume acerbe et critique. On s’en réjouit. Cette fois il s’en prend au dernier décret du gouvernement flamand (grond- en pandendecreet) qui dans 65 communes autorise uniquement les riverains installés depuis trois ans dans un bled à y acquérir un bien immobilier ou un terrain. “Eigen volk eerst” et tout le reste:”buiten.” Le reste ce sont les Walen, les eurocrates, les Brusseleirs francophones et surtout les allochtones, bref tout ce qui ne parle ni ne pense dans la langue de Bart de Wever, Jean Marie Dedecker ou Flup Dewinter. “Tof in den hof” si on peut dire. D’autant plus que les critères sont sujet à interprétation c’est dire qu’il s’agit de discrimination à l’état brut mais désormais légal : “pure willekeur is het, pure discriminatie”, een wettelijk instrument om netjes te kunnen discrimineren. “ But: éloigner du “Brusselse rand” tout ce qui serait francophone, eurocrate et, bien sûr, immigrant économique. “Eén Volk, één taal en één Vlaams-nationaal project.”
Pauli commence à sérieusement se faire du souci en déplorant qu’on ait trouvé, au parlement, une majorité pour voter ce machin. Plusieurs lecteurs du “journal qui ose” lui en feront amèrement le reproche le traitant de sale belgicain ou lui suggérant carrément de s’exiler en Wallonie ou carrément en Arabie Saoudite.
Un hasard si Oud-Heverlee, Lovendegem, Destelbergen, Boechout, Hove, De Haan, Kapellen et Brasschaat font partie des 65 communes visées par le décret? Ce sont là précisément les agglomérations les plus riches des Flandres “waar de rijken thuis zijn”. Eurocrates et Wallons ne sont pas ceux qu’on souhaite vraiment éloigner de ces hâvres pour millionaires mais bien entendu les “allochtones”. C’est tout sauf innocent. Constatons avec Pauli que dans l’ensemble des Flandres et surtout dans le Brabant flamand on se montre de plus en plus xénophobe, discriminatoire et agressif à l’endroit des étrangers, y compris les Hollandais qui pourtant raffollent d’Anvers et environs mais que les Anversois n’aiment pas vraiment.
Le prospectus jubilaire de G. Danneels archevêque de l’épiscopat bilingue de Malines-Bruxelles a été vertement critiqué parce qie bilingue par les paroissiens et le petit clergé flamand très nationaliste. En Brabant wallon, ce folder passa complètement inaperçu. Il faut savoir que les administrations villageoises flamandes s’interdisent désormais de prononcer un mot de français ou anglais avec leurs administrés.
“Dat is het nieuwe gelaat van het moderne Vlaanderen: bars, onbeleefd, achterlijk.” Voilà le nouveau visage de la Flandre actuelle: bourru , malpoli, rétrograde." Songeons aux plaines de jeux réservées exclusivement au "Vlaamse kinderen" et à cet arbitre flamand du "Vlaams Brabant" qui a donné une carte jaune à un joueur de Jette pour avoir parlé la langue de Voltaire. L’intolérance gagne du terrain même sur les stades de foot où on entend hurler “les Wallons c’est du caca” ce qui nous change un peu du très archaïque “les Flamins c’est ni des dgeins”.
“Onze allochtonen leven hier, ze absorberen de heersende waarden van hier, het gangbare discours van de Vlaamse samenleving. Ze integreren en worden Vlaamser. Dat wil zeggen: onverdraagzamer en agressiever.” En bon français: les allochtones de Flandre qui se “flamandisent “ à vue d’oeil deviennent eux aussi de plus en plus communautaristes. Et de citer en premier Michael Freilich rédacteur en chef de “Joods actueel”. “Aanvaard in je buurt alleen mensen vanuit diezelfde buurt.” “N’accepte dans ton quartier que des gens de ta communauté!
“Vlaams-Brabant aan de Vlaams-Brabanders. Eurocraten eruit” telle est la dernière mouture du “slogan Eigen volk eerst.”
Comme on est loin de la tolérance cosmopolite à la bruxelloise voire même de la politique résolument transculturelle du ministre de la culture Bert Anciaux qui est, beaucoup de bruxellois l'ignorent de loin le plus gros sponsor interculturel de Bruxelles, au grand dam d’un Louis Toback que cette politique géniale exaspère et qui se montre de plus en plus Vlaamsvoelend à mesure que l’échéance électorale se rapproche: “eigen postje eerst”.

Aucun commentaire: