jeudi 16 décembre 2010

Europa is verstandig, Europa is taai

Herman Van Rompuy is de permanente voorzitter van de Europese Raad.
Hij biedt een panoramische terugblik op de eurocrisis en kondigt nieuwe maatregelen aan om olie te gooien op de golven van de woelige financiële markten.
'Het pessimisme is overdreven.'

Kan de euro de spanningen overleven? Mijn antwoord is een ondubbelzinnig ja. Onze reactie op de crisis heeft dat duidelijk bewezen. Wij hebben alles gedaan om de euro te verdedigen en zijn klaar om het desnoods opnieuw te doen
Het geheim van Europa is een verstandig gebruik van de tijd. Europa haast zich niet. Zijn ongeduldige fans begrijpen dat net zo min als de onvoorwaardelijke aanhangers van de status-quo. Uiteindelijk verrast onze Unie altijd.

Deze strategie zet velen op het verkeerde been en daarom horen we steeds een koor van stemmen beweren dat de Unie te weinig zichtbaar is of zelfs haar ondergang tegemoet gaat. Zo schreef Charles Kupchan, een Amerikaanse professor, lid van de invloedrijke Council on Foreign Relations, in The Washington Post: "The European Union is dying not a dramatic or a sudden death, but one so slowly and steady that we may look across the Atlantic one day soon and realize that the project of European integration that we've taken for granted over the past half- century is no more." De Europese Unie dus zou dus op sterven na dood zijn. Dat pessimisme is overdreven. Europa is taai.

De professor noemt een dodelijk gevaar dat ons zou bedreigen: "de hernationalisering van het Europese beleid". Maar Europa is nooit de vijand van de naties geweest. De nationale politiek speelt een grote rol in onze Unie, maar waarom zou dat haar niet versterken? Kortom: geen hernationalisering van het Europese beleid maar een Europeanisering van het nationale beleid!

Verbazender dan het pessimisme van buitenlandse waarnemers is dat van sommige Brusselse kringen, het pessimisme van een ontgoochelde liefde. Wie de lat te hoog legt, is te vlug teleurgesteld. Ontgoocheling staat actie in de weg. En actie is wat wij nodig hebben.

MOEILIJKE TIJDEN
De Europese Economische en Monetaire Unie heeft dit voorjaar moeilijke tijden doorgemaakt. De problemen van de Griekse regering groeiden uit tot een ernstige crisis van heel de eurozone. Op dergelijke moeilijke ogenblikken komen de onzichtbare en onderschatte krachten die ons samenhouden pas echt aan het licht. Op 7 mei beslisten de staatshoofden en regeringsleiders van de 16 eurolanden dat zij alles uit de kast zouden halen om de stabiliteit van de euro te vrijwaren. Binnen de 48 uur werden ongekende maatregelen genomen, met als belangrijkste een reddingspakket van 750 miljard euro. Daarna volgden beslissingen voor beter toezicht op het banksysteem, voor een verplichte 'stresstest' voor de banken en voor nog meer; alles om het vertrouwen te herstellen. Met succes.

Wij hebben tijd nodig gehad om het juiste evenwicht te vinden tussen verantwoordelijkheid voor elke lidstaat en gezamenlijke solidariteit. Dat is normaal. We moesten nieuwe instrumenten uitvinden, en de Europese besluitvormingsprocessen zijn complex. In het geval van de eurozone moesten wij met 16 regeringen en 16 parlementen werken. Het was een mooi voorbeeld van wat we de Europese schildpad zouden kunnen noemen: een langzame, eerst aarzelende aanpak die uiteindelijk iedereen verraste, ook de ongeduldige beurzen!

De euro werd in de voorbije weken opnieuw geconfronteerd met spanningen op de markt. Diverse lidstaten zagen de financieringskosten sterk toenemen. Dat is in zekere zin een paradox, want de echte economie groeit sneller dan verwacht en het bedrijfs- en het consumentenvertrouwen zijn sterk verbeterd. Vergeleken met andere grote economische spelers op wereldniveau heeft de eurozone degelijke fundamenten. In de herfst namen we krachtige beslissingen. We bieden financiële steun aan twee landen van de eurozone, die ambitieuze aanpassingsprogramma's uitvoeren om hun onevenwichten te corrigeren en hun zwaktes bij te stellen. Alle EU-instellingen zijn vastbesloten om het beschikbare arsenaal in te zetten om de stabiliteit van de eurozone te verzekeren.

Onze strategie steunt op vier pijlers. Ten eerste is een geloofwaardige budgettaire consolidering op dit moment cruciaal voor stabiliteit in de eurozone. Alle lidstaten van de eurozone passen die consolideringsstrategieën toe, zij het in een verschillend tempo, afhankelijk van hun budgettaire situatie. Griekenland en Ierland leveren inspanningen en voeren structurele hervormingen door, volgens de programma's die zijn afgesproken met de EU en het IMF. Spanje kondigde twee weken geleden indrukwekkende extra maatregelen aan, en voert het pakket uit dat in mei werd afgesproken om het deficit en de schuld terug te brengen en het groeipotentieel te vergroten. Portugal heeft een begroting goedgekeurd die beantwoordt aan de aanbevelingen van de Commissie en de Raad die kaderen in een procedure om te grote tekorten terug te dringen. Verdere concrete maatregelen om die doelstelling te schragen en de competitiviteit te vergroten zullen weldra aangekondigd worden.

Ten tweede hebben we nu boven op de instrumenten van het IMF financiële instrumenten om lidstaten te steunen die financieringsmoeilijkheden hebben, om zo de stabiliteit van de eurozone te bewaren. Het Ierse programma doet een beroep op maar een klein deel van die faciliteit.

Ik herinner aan onze vastberadenheid om al het mogelijke te doen om de financiële stabiliteit van de eurozone te verzekeren. We hebben afgesproken om vanaf de tweede helft van 2013 een permanent mechanisme voor financiële stabiliteit op te richten, en de eurogroep is het eens over een paar centrale kenmerken van dat mechanisme. Ik verwacht dat de Europese Raad straks zal beslissen over een heel beperkte wijziging van het verdrag.

Ten derde: een diepgaande hervorming van ons economisch beleid. Eind oktober bereikten we overeenstemming over een grondige hervorming van ons economisch beleid. Het Pact voor Stabiliteit en Groei zal toegerust worden met een effectiever sanctiesysteem en er zal meer aandacht gaan naar schuld. Het pact zal aangevuld worden met een nieuw macro-economisch controlekader om vroege onevenwichten en zeepbellen te identificeren en te corrigeren. We zullen strengere nationale budgettaire kaders hebben. Dat moet nu omgezet worden in wetgeving maar zou de komende zomer volop in voege moeten zijn.

Ten vierde moeten we ons financieel systeem blijven versterken, stresstests uitwerken en onze financiële regulering blijven verbeteren. De aanpak van de Europese Centrale Bank verzekert dat monetaire beleidskanalen goed functioneren en de financiële stabiliteit van de eurozone gevrijwaard wordt. Die aanpak wordt voluit gesteund door de lidstaten. In de komende weken zullen we blijven werken aan die prioriteiten, want concrete resultaten zijn cruciaal.

POLITIEKE LESSEN
2010 leert ons twee politieke lessen over onze Unie. De eerste is dat wij moeten leren leven met het dilemma van een monetaire unie zonder verregaande fiscale unie. Sinds de invoering van de euro zijn de Europese instellingen verantwoordelijk voor het monetaire beleid, terwijl de lidstaten verantwoordelijk blijven voor hun eigen begroting en de coördinatie van hun economische beleid. Dat schept spanningen.

Kan de euro die spanningen overleven? Mijn antwoord is een ondubbelzinnig ja. Onze reactie op de crisis heeft dat duidelijk bewezen. Wij hebben alles gedaan om de euro te verdedigen en zijn klaar om het desnoods opnieuw te doen.

De tweede les heeft betrekking op de Europese Raad. Waarom spelen de staatshoofden en regeringsleiders een cruciale rol in het Europese economische beleid? Voor de zomer klonk er kritiek op de rol van de instelling die ik voorzit. Een oud schema stak de kop weer op: de "communautaire methode" zou bedreigd worden door de "intergouvernementele methode". (Voor de niet-ingewijden: de "communautaire methode" is de besluitvormingsmethode die de Europese Gemeenschap ontwikkeld heeft. De Commissie doet een voorstel, de Raad beslist met meerderheid van stemmen, het Parlement stelt mee de wetten op en het Hof is bevoegd om over de toepassing van de regels door de Staten te oordelen: een systeem van evenwichten dat zowel de efficiëntie als de legitimiteit moet garanderen. De "intergouvernementele methode" daarentegen is een vorm van samenwerking waarin niet gemeenschappelijke instellingen maar de nationale regeringen de eerste viool spelen, zoals op de top van de G8 of de G20.) Dit binaire schema is misleidend. Om te beginnen is het normaal dat de regeringsleiders verantwoordelijk zijn voor fundamentele beslissingen over de munt, beslissingen die betrekking hebben op enorme geldbedragen. Wie anders dan premier Papandreou had in Griekenland de soberheidsmaatregelen kunnen verdedigen? Wie anders dan de Duitse kanselier Merkel kon de deels vijandige nationale publieke opinie ertoe overhalen om Griekenland te helpen? De Europese Raad is de plaats waar alle regeringen gemeenschappelijke en dus Europese standpunten kunnen bepalen. Wij doen dat in nauwe samenwerking met de andere instellingen. De leden van de Europese Raad, de presidenten en premiers, moeten op hun beurt samenwerken met hun nationale politieke actoren. Het geheel van al die banden vormt de kracht van onze Unie.

KONVOOI VAN 27 SCHEPEN
Tot slot wil ik het hebben over het buitenlandse beleid. In dit domein wordt onze schildpad met meer problemen geconfronteerd en is de uitdaging groter. Het is duidelijk dat de lidstaten hier niet allemaal dezelfde belangen hebben. Toch kunnen wij sommige kaarten alleen samen uitspelen. Als bijvoorbeeld Rusland een wijziging van het visumbeleid voor zijn burgers vraagt, kan een individuele lidstaat die niet beloven. Alleen de 27 lidstaten samen kunnen dat.

Tijdens de Europese Raad van 16 september benadrukten de regeringsleiders dat buitenlandse politiek niet alleen over waarden en solidariteit moet gaan, maar ook onze gedeelde belangen dient te verdedigen. Deze verandering van perspectief zal tijd kosten. Ze impliceert ook dat er onderhandeld moet worden, in een spel van geven en van nemen. Wat wil bijvoorbeeld China van ons? Onder welke voorwaarden zou het aanvaardbaar zijn, wat willen wij in ruil? Het is voor een stuk een kwestie van organisatie en voor een stuk een kwestie van gewoonten, van vertrouwen en dus van tijd. Maar in de geglobaliseerde wereld van vandaag gaat alles snel en worden onze interne verschillen onbelangrijk.

Ik vergelijk de Unie in de buitenlandse politiek graag met een konvooi. Stel u een konvooi voor van 27 schepen, varend op de golven van de geopolitieke oceaan. 27 schepen, elk met een nationale en een Europese vlag, voortgedreven door een wind die ze soms een poosje uit elkaar drijft en dan weer samenbrengt. Wat we niet zien, is dat de schepen, net als de 27 regeringen van de Unie, onder de waterspiegel door economische en monetaire banden met elkaar verbonden zijn. Ze kunnen zich niet ver van elkaar verwijderen.

Europa wordt van dag tot dag gebouwd, maar niet van de ene dag op de andere. De visie voor de volgende decennia is opgenomen in het Verdrag van Lissabon: een heel program. We zullen er hard aan moeten werken, in moeilijke politieke omstandigheden en in een cultureel klimaat waarin het individualisme hoogtij viert. Maar wij moeten hoge ambities blijven koesteren voor ons Europa, voor zijn economische kracht en aanwezigheid in de wereld, vandaag en morgen.

«L’EUROPE SERA BELGE OU NE SERA PAS»
Dans le premier chapitre de son « labyrinthe belge », Geert Van Istendael (né à Uccle en 1947) observe que "Depuis la conquête de nos provinces par les Espagnols, à la fin du XVIème siècle, nos lois nous parvenaient de villes lointaines, comme Madrid ou Vienne. Ce destin historique Flamands et Wallons l’ont partagé, pendant des siècles ce qui explique, en partie, pourquoi personne ne ressemble plus au Wallon que le Flamand, et inversement.

A propos du Vlaamse beweging, Geert Van Istendael lance : "Le mouvement flamand s'est inventé un passé exagérément romantique, qui s'appuie sur la période, glorieuse mais courte, du comté de Flandre au XIVème siècle. C'est à partir de là, en réaction à l'Etat belge et francophone, qu'a été forgé le paradigme artificiel de la Flandre ( lion noir sur fond jaune), lequel englobe, au mépris total de l'histoire, le Brabant et le Limbourg. La Flandre est donc un dérivé, un sous produit de la Belgique (...) Le concept de la Wallonie est né à son tour en réaction à cette Flandre inventée, bricolée de toutes pièces. Le mot Wallonie a été inventé en 1842 par le poète populaire namurois Joseph Grandgagnage".
Istendael devient tout à fait passionnant quand il affirme :
" La Belgique , c'est un modèle de l'Europe en miniature. La Belgique est un territoire où le nord se heurte au sud, où l'élément latin rencontre l'élément germanique . La Belgique a réussi très longtemps à équilibrer le rapport de forces entre les langues et les cultures. La capitale de la Belgique est une des dernières villes bilingues d’Europe. Je suis infiniment attaché à la Belgique , ce pays imprévisible, délicieusement chaotique, pataud, attendrissant, tantôt hideux, tantôt sublime, toujours un peu fou. Si la Belgique venait à disparaître, le clignotant nous incitant à une vigilance permanente disparaîtrait avec elle. En soi, l'existence de la Belgique est une incitation à la vigilance. Regardez combien est difficile et improbable la coexistence et la rencontre entre les langues et les cultures. Constatez combien c'est passionnant. L'Europe sera belge ou ne sera pas".

LE SPECTRE QUI HANTE L’EUROPE, C’EST LA DECADENCE
Le philosophe et historien Marcel Gauchet est un des grands intellectuels français de notre époque. Il la «torpeur sans précédent» qui a saisi l’Europe.

ON A SOUVENT DU MAL, A L’ETRANGER, A COMPRENDRE CE QU’EST LE «MODELE FRANÇAIS». COMMENT LE DEFINIR ?
L’expression est un abus de langage. Elle évoque une cohérence qui n’existe pas, mais elle recouvre des réalités, un ensemble de traits de culture qui se sont petit à petit agrégés. Le vrai mot qu’il y a derrière, c’est «République». Il représente une synthèse des héritages français, royaliste et étatiste, aristocratique et élitaire, clérical et intellectuel, une synthèse qui correspond à une mentalité très particulière, à base de foi dans les idées, et de croyance dans la capacité de la politique à transcrire ces idées dans la réalité. Elle se traduit dans une version de la démocratie très troublante pour un Britannique, un Allemand ou un Suisse.
Ce qui est décisif, à mon sens, c’est la façon dont la Révolution a investi l’Ancien Régime. Cela peut se résumer en disant: «Les Français veulent un roi qu’ils veulent guillotiner.» Ils ont une image monarchique du pouvoir, mais ils sont prêts à l’insurrection. La décapitation n’est jamais très loin du sacre.
En France, c’est connu, les gens attendent beaucoup de l’Etat, mais cette demande va bien au-delà des prestations de l’Etat providence auxquelles on la réduit trop facilement. Ils espèrent une doctrine, une direction, une vision d’avenir avec des objectifs ambitieux. D’une certaine manière, c’est ce que Sarkozy est en train d’essayer de construire, à retardement. Son projet initial de faire ce qui se faisait partout ailleurs n’était pas un projet pour la France. Il a été élu sur un malentendu, de ce point de vue. Faire comme les autres en Europe, faire comme les Pays-Bas, ou comme la Suisse , les Français ne se le formulent pas, mais au fond c’est bien ce qu’ils sentent: vous n’y pensez pas! Le seul pays avec lequel ils acceptent volontiers de se comparer, ce sont les Etats-Unis. Ils veulent faire la course en tête, montrer l’exemple. Sarkozy est obligé d’y venir à son tour.
COMMENT EXPLIQUER CE DEDAIN FRANÇAIS POUR LES PETITS PAYS ?
Le mot de dédain n’est pas le bon et le phénomène n’est pas propre à la France. En fait, l’Europe se divise en deux catégories. D’un côté, les ex-grandes puissances, de l’autre les petits pays. Il y a les puissances déchues, l’Italie, l’Espagne, pour qui l’Europe est une chance de se refaire, l’Allemagne, pour qui elle est le moyen de se laver de son passé. Et puis il y a les puissances nostalgiques de leur grandeur passée, la France , la Grande-Bretagne , qui disent oui à l’Europe, à condition qu’elle les serve dans leur projet de puissance. Les Français ont été les plus europhiles tant qu’ils avaient l’impression que l’Europe serait la France en grand. Aujourd’hui, ils ont compris que ce ne serait pas le cas et ça ne les intéresse plus. Pour les petits pays, en revanche, l’Europe est le moyen de ne plus subir, elle est l’instrument d’une neutralisation de la puissance. Or ils donnent le ton aujourd’hui. Ce sont eux – la Finlande , les Pays-Bas, la Suède , etc. – qui ont trouvé les recettes qui font florès. Regardez le Danemark et sa flexicurité !
CE CLIVAGE A-T-IL QUELQUE CHOSE A VOIR AVEC LE DESENCHANTEMENT QUI SE MANIFESTE VIS-A-VIS DE L’EUROPE ?
Evidemment. Mais ce scepticisme a des racines encore plus profondes. Jusqu’à une date récente, le milieu des années 1970 environ, l’Europe reste le continent qui a des idées pour tout le monde. Puis il y a une sorte d’ébranlement géologique, de remuement des profondeurs qui nous fait entrer dans la période actuelle, avec la crise du modèle d’économie mixte. Sur le plan intellectuel et moral, le débat public continuait de s’inscrire dans la grande problématique ouverte par la Révolution française: l’émancipation du genre humain comme aboutissement de l’histoire universelle. C’était l’axe d’interprétation de la vie sociale tout entière, y compris dans l’art. Or ce socle s’est littéralement désagrégé en très peu d’années. La génération de 68 a été la dernière à vivre dans cette perspective.
Aujourd’hui, le socialisme démocratique est rattrapé à son tour par cette lame de fond. Les dernières élections européennes l’ont vérifié à l’échelle du continent: le socialisme comme projet collectif de construction d’une société différente ne veut plus dire grand-chose. Parallèlement, la droite ne s’est pas moins transformée. Les doctrines traditionalistes et conservatrices sont à peu près mortes. L’exaltation de la paysannerie, des communautés naturelles, de l’autorité patriarcale, ne parle plus à personne. Le pan-capitalisme a complètement pris le dessus dans les têtes de droite. Cela signifie qu’il n’y a plus de débat politique fondamental entre révolutionnaires et réactionnaires. C’est dans ce contexte que le modèle américain s’est imposé comme le seul horizon de référence.
VOUS ETES TRES DUR DANS VOTRE CRITIQUE DE L’EFFONDREMENT INTELLECTUEL, DE CETTE «TORPEUR SANS PRECEDENT» QUI S’EST SELON VOUS EMPAREE DE L’EUROPE…
C’est la réalité qui est dure, pas moi ! Je ne critique rien, je me borne à constater. Tout ce qui a formé la conscience européenne depuis deux siècles s’est écroulé sans laisser de trace. Ce continent qui a tellement investi dans la pensée, dans la culture, dans l’art, a perdu cette force métaphysique. Les Etats-Unis restent portés par l’esprit de religion, pas les Européens. Ils sont sous le coup d’un aplatissement matérialiste de l’existence qui n’est pas particulièrement exaltant. Le sentiment qui domine, du reste, c’est la déprime collective. Les Européens sont pour ainsi dire sortis de leur histoire, et la France tout particulièrement. Elle avait l’ambition, comme disait Michelet, de jouer «l’éclaireur du genre humain». Ce langage fait rire aujourd’hui. On n’ose pas trop employer le terme de «décadence», parce qu’il fait très ringard, mais c’est à quelque chose de ce genre que les gens pensent. Le spectre qui hante l’Europe, ce n’est plus le communisme, c’est la décadence.
Y A-T-IL UN MOYEN D’EN SORTIR?
Oui, parce qu’il s’agit d’une crise, et non d’une décadence. Sauf qu’il y faudrait une réinvention complète et une mobilisation intense des énergies, qui ne sont pas au programme. Les circonstances ne nous poussent pas, l’épée dans les reins, à sortir d’une situation qui est vécue comme spirituellement déplorable, mais matériellement confortable. Nos ancêtres vivaient dans le combat, le sentiment d’urgence, le dos au mur. Souvenez-vous: «Debout les damnés de la terre». Cette rhétorique parlait, elle n’a plus de sens. Aujourd’hui, grâce justement aux progrès accomplis, les gens peuvent se permettre de se dire, à propos de la crise, «c’est un mauvais moment à passer, on verra après les vacances»… C’est pour cela que cette situation peut durer. Mais j’en doute, parce que je crois à l’Histoire. Dix siècles d’une inventivité extraordinaire ne s’effacent pas en quelques années. L’Europe a d’énormes atouts. Elle est le continent le plus ouvert sur le monde, le moins ethnocentrique, le mieux adapté, en fait, aux conditions de la mondialisation. Les conditions d’un rebond existent. Il ne manque que la volonté de s’en saisir.
(Le Temps)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
«L’EUROPE SERA BELGE OU NE SERA PAS »
Dans toute l’Union Européenne, quel est le taux de participation aux élections européennes en Europe ?
En 1979, le taux de participation aux élections européennes était de 61,99 %.
En 1984, le taux de participation aux élections européennes était de 58,98 %.
En 1989, le taux de participation aux élections européennes était de 58,41 %.
En 1994, le taux de participation aux élections européennes était de 56,67 %.
En 1999, le taux de participation aux élections européennes était de 49,51 %.
En 2004, le taux de participation aux élections européennes était de 45,47 %.
En 2009, le taux de participation aux élections européennes était de 43 %.
Plus on fait l’Union Européenne, plus les électeurs s’abstiennent.
Le divorce entre l’Union Européenne et les électeurs est consommé.
Ce n'est pas que l'idée européenne soit morte, c’est que les "Européens" ne se sont jamais représentés comme tels.
Il n'y a pas de peuple européen. Le peuple européen n'existe pas. Pas plus en somme que le peuple belge.
Il n’y a pas de Belges lança un jour Jules Destrée à Albert I le roi chevalier. « Sire (...) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands ; il n'y a pas de Belges. »
Deux peuples forment la Belgique ? On ne cesse de nous le répéter depuis six mois.
Et 27 peuples font une « Europe qui sera comme la Belgique ou ne sera pas ».
« L’Europe est intelligente, l’Europe est tenace »

Aucun commentaire: