dimanche 12 janvier 2014

Wallonië dat Vlaanderen afremt, dat is een fabeltje"


Lieven Desmet – De Morgen© belga. Paul De Grauwe.


"De staatshervormingen hebben Vlaanderen economisch niets opgeleverd". Tot die conclusie komt professor Economie Paul De Grauwe. Het beeld vanVlaanderen als welvarendste regio van België die afgeremd wordt door hetarmlastige Wallonië wordt door De Grauwe onderuitgehaald in zijn boek 'Eenbeter Belgiëeen federale toekomst voor ons land'. Dat boek wordt morgenofficieel voorgesteld.

Het beeld van Vlaanderen als welvarendste regio van België die afgeremdwordt door het armlastige Wallonië wordt door De Grauweonderuitgehaald in zijn boek Een beter Belgiëeen federale toekomst voorons land.

"Sinds een aantal jaren merken we dat de economische groei in Vlaanderenstagneert. Sterker nog: sinds de financiële crisis van 2008 is de economischegroei van Vlaanderen onder het Waalse groeicijfer terechtgekomen", zegtDe Grauwe.

Dit ondanks de verschillende staatshervormingen. "De perceptie leeft datde opeenvolgende institutionele hervormingen, die steeds meer sleutels van het economische beleid naar Vlaanderen hebben overgebrachtzoudenbijdragen tot een nieuwe Vlaamse economische dynamiekDat is eenwaanbeeld gebleken."

Mogelijke argumenten van Vlaams-nationalistennamelijk dat er nog nietvoldoende gedecentraliseerd is om het economische beleid ten volle te latenspelenverwerpt De Grauwe"Wie gelooft dat Vlaanderen na de voltooiingvan de overdracht van bevoegdheden op miraculeuze wijze weer sneller zalgroeien dan Wallonië, mag mij dat eens komen uitleggen."

"Ondanks de stijgende middelen en bevoegdheden waarover Vlaanderenbeschikte is de economische groeicurve alleen maar gedaald", besluit DeGrauwe.

BEPERKEND
Professor emeritus Wim Moesen (KU Leuven), specialist inoverheidsfinanciënzegt dat de verschillende staatshervormingen ons landzeker niet efficiënter hebben gemaakt"Maar om een causaal verbandtussen de economische groei en de staatshervorming te leggen vind ik dezeparameters toch te beperkend.

In De Tijd argumenteert N-VA-econoom Johan Van Overtveldt om de staatnog meer te hervormen. "De vorige hervormingen hebben geleid tot eenlappendeken van incoherente bevoegdheidspakkettenLoonvorming enconcurrentiebeleid zijn nog steeds federaal geregeldIk trap een open deurin als ik zeg dat Vlaanderen en Wallonië daarover totaal tegengesteldevisies hebbenBovendien kan Vlaanderen wel uitgaven doen, maar hebbenwe nog steeds geen greep op de inkomsten", aldus Van Overtveldt in DeTijd. 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
"DAVANTAGE DE FLANDRE NE CONDUIRA PAS À PLUS DE CROISSANCE"


Mogelijke argumenten van Vlaams-nationalistennamelijk dat er nog nietvoldoende gedecentraliseerd is om het economische beleid ten volle te latenspelenverwerpt De Grauwe. "Wie gelooft dat Vlaanderen na de voltooiing van de overdracht van bevoegdheden op miraculeuze wijze weer sneller zal groeiendan Walloniëmag mij dat eens komen uitleggen."

"Les nationalistes flamands pensent que tout ira mieux si on transfère toujours plus de compétences à la Flandre."

"Les réformes de l'Etat n'ont rien apporté économiquement à la Flandre" estime le professeur d'économie Paul De Grauwe

L'image de la Flandre prospère freinée par la pauvre Wallonie est ainsi mise à mal dans le livre de l'économiste, intitulé "Een beter Belgiëeen federale toekomst voor ons land", qui sera présenté au public dimanche PM à 15 heures àBozar, en présence de Guy Verhofstadt, un événement à ne pas manquer.

Dans son ouvrage, Paul De Grauwe compare la Flandre et la Wallonie à la lumière des différences de croissance. Il en ressort que les réformes de l'Etat successives au cours de ces 30 dernières années n'ont pas induit un supplément de croissance au bénéfice de la Flandre. "L'économie flamande n'a pas progressé plus vite que celle de la Wallonie. La croissance de la Flandre a stagné durant la décennie passée et a même reculé ces dernières années, la différence entre la Flandre et la Wallonie devenant de plus en plus limitée".

"Les nationalistes flamands pensent que tout ira mieux si on transfère toujours plus de compétences à la Flandre. Mais c'est une profession de foi. J'ai pensé la même chose pendant longtemps mais les chiffres ne mentent pas et il n'y a aucune preuve de ce fait", indique encore Paul De Grauwe.

De là à suggérer que ces réformes compliquées et chronophages  ont pu entraver la prospérité en Flandre, il n’y a qu’un pas mais le sage De Grauwe ne le franchit pas.

A l’évidence ce livre auquel Verhofstadt a participé  est une bombe sous les pieds des nationalistes. Reste à savoir si le livre sera lu et par combien d’électeurs et quel impact il aura sur le vote flamand. Le livre peut être regardécomme la machine de guerre électorale du VLD dont la sympathique présidente est loin d’égaler le charisme de l’auteur de « Debout l’Europe »

 

D’après la DH

Aucun commentaire: