dimanche 18 mai 2014

Opnieuw een pak minderNederlandstalige kiezers


door Laurent Vermeersch © brusselnieuws.be

Brussel Deze Week


Brussel telt naar schatting nog slechts 45 à 48.000 kiesgerechtigden met een NederlandstaligeidentiteitskaartDat is een pak minder dan bij de vorige gewestverkiezingentoen die groep nog circa 55.000 mensen teldeDat blijkt uit een rondvraag vanbrusselnieuws.be bij verschillendepolitieke partijen.


Daalt het aantal Nederlandstalige stemmen onder de 50.000?

Om verkiezingsdrukwerk naar hun potentiële kiezers te sturenvragen partijen traditioneel de lijstenmet ingeschreven kiezers op bij alle gemeenten. De partijen filteren daar zelf de Nederlandstaligen uit.Afhankelijk van de gehanteerde methodekomen ze uit op 45 à 48.000 kiesgerechtigden met eenNederlandstalig adres. De taal van het adres is gebaseerd op de taal van de identiteitskaart van deinwoners.

Het cijfer schommelt een beetje, maar het aantal is in elk geval een pak minder dan bij de vorigeregionale stembusslag. In 2009 ging het nog om ongeveer 55.000 Nederlandstalige kiesgerechtigdenop die kiezerslijsten. De stembusgang zorgde voor een bevestiging van die grootteordeer werden toenbijna 54.000 stemmers op Nederlandstalige lijsten geteld (blanco ongeldige stemmen inbegrepen).

Alhoewel Nederlandstaligen op Franstalige lijsten kunnen stemmen en omgekeerd, en hoewelsommige Nederlandstaligen over een Franstalige identiteitskaart beschikkenbleken dekiezerslijsten dus een goede indicatie voor het aantal uitgebrachte stemmen op Nederlandstaligelijsten.

BLOK
Het ziet er met andere woorden sterk naar uit dat de dalende tendens van het aantal Nederlandstaligestemmen zich doorzetBij de eerste gewestverkiezingen in 1989 werden nog 67.000 stemmenuitgebracht op Nederlandstalige lijsten. In de jaren daarna daalde het aantal snel.

Enkel begin jaren 2000 was er een heropflakkering, maar die wordt toegeschreven aan Franstaligendie in de hoogdagen van het Vlaams Blok/Belang hun toevlucht zochten tot extreem rechtsKopstukJohan Demol was toen een van de populairste politici in het gewest.

STADSVERLATERS
"De nieuwe cijfers versterken mijn vrees dat het aantal Nederlandstalige stemmen onder de grens van de 50.000 zal zakken op 25 mei", zegt VGC-griffier Daniël Buyle. "Er zijn misschien wel heel watjonge Vlamingen die in Brussel blijven hangen na hun studies, maar er zijn nog altijd een pakmeer Nederlandstalige Brusselaars die de stad verlaten."

Overigens betekent een daling van het aantal kiesgerechtigden niet per se dat het aantalNederlandstalige Brusselaars de laatste jaren is gedaaldEr is een groeiendegroep meertalige Brusselaars (en ook het Nederlandstalig onderwijs blijft groeien). Alleen hebben diemeertalige inwoners meestal geen Nederlandstalige identiteitskaartDaarnaast is het een feit dat heelwat studenten en jonge nieuwkomers uit Vlaanderen zich niet (meteen) in Brussel inschrijvenZijgaan op 25 mei stemmen in hun Vlaamse gemeente van herkomst.

VERTEGENWOORDIGING IN VRAAG
Los daarvan is de daling significant. Procentueel is de achteruitgang van het aantal Nederlandstaligekiezers immers nog groter omdat de totale Brusselse bevolking de voorbije jaren sterk gegroeid is.

Voor Nederlandstalige politici betekent dit dat ze met minder stemmen verkozen kunnen raken, maarook dat ze opnieuw geconfronteerd zullen worden met de vraag om de gegarandeerdevertegenwoordiging in het parlement en in de regering af te bouwen of zelfs af te schaffenVandaagworden zeventien zitjes in het Brussels parlement voorbehouden voor Nederlandstaligenongeacht hetaantal stemmen dat naar Nederlandstalige kandidaten gaat.

MIGRATIEACHTERGROND
Hoeveel mensen uiteindelijk op een Nederlandstalige lijst zullen stemmenzullen we uiteraard pas nade stembusgang wetenEen blik op de kandidatenlijsten leert alvast dat de Vlaamse partijen deze keerbeduidend meer mensen met een meertalig profiel en/of een migratieachtergrond op hun lijsten tellen.Mogelijk kunnen die kiezers aanspreken die niet tot de groep behoren die over een Nederlandstaligeidentiteitskaart beschikken. De taalkeuze die in het stemhokje gemaakt moet worden, is daarbijmogelijk wel een drempel.


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

ESPÈCE  EN VOIE DE DISPARITION

Il y a de moins en moins de Flamands de souche domiciliés dans les 19 communes, c’est une évidence. Ils sont moins de 50.000 sur les listes électorales.

“Ddaling (diminution) is significantProcentueel is de achteruitgang van het aantal Nederlandstaligekiezers immers nog groter omdat de totale Brusselse bevolking de voorbije jaren sterk gegroeid is.

Mais les Flamands de Bruxelles sont une espèce politiquement protégée, c’est le prix à payer pour la parité ministérielle au gouvernement fédéral. En compensation, les Flamands ont obtenu la quasi parité à l’exécutif bruxellois ce qui, sur le plan de la gouvernance pragmatique, est non-sens.

Dans le Belgique de papa, Wallons et Flamands rêvaient de « dégraisser Bruxelles ». C’est fait, la capitale de l’Europe n’a plus que la peau sur les os.

MG

 

 

 

Aucun commentaire: