vendredi 31 octobre 2014

19 december: nationale actiedag tegen Theo Francken

ANN VAN DEN BROEK DE MORGEN


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. ©BELGA

De Congolese gemeenschap plant samen met migranten vanuit allewindstreken op 19 december thuis te blijven van het werk en van de winkelZo willen ze staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wijzen op hun economische meerwaarde.Dokter Béatrice Léonard Lomami.©PHOTO NEWS

"We zijn niet zo zeer boos, we zijn vooral droef", zegt dokter Béatrice Léonard Lomami uit Oud-HeverleeSamen met Hélène Madindasecretaris-generaal van de raad van Afrikaanse gemeenschappen in België en Europa, is zij de drijvendekracht achter de actiedag op de laatste werkdag voor de kerstvakantievrijdag 19 december.

Bron van hun droefheid is het Facebookbericht dat huidig staatssecretaris voorAsiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in 2011 posttetoen nog als 'gewoonKamerlidDaarin stelde hijnaar aanleiding van een artikel in The Economist, dat hij zich wel wat kan voorstellen bij de economische meerwaarde van de Joodse, Chinese en Indiaanse (sic) diaspora, maar minder bij de Marokkaanse, Congolese en Algerijnse. "Of is dat te aangebrand?", voegde de N-VA'er eraantoe.

Het bericht werd enkele weken geleden weer opgerakeld door de Franstaligepers en schoot de Congolese gemeenschap behoorlijk in het verkeerde keelgatschrijft De Standaard. Velen van hen wonen en werken al verschillende decennia in BelgiëEen nationale stakingsdag van de migrantengemeenschap leek hen de ideale reactie. "Op die manier kan Francken zelf merken wat onze economischemeerwaarde is", zegt Lomami. "We willen vooral overleg met hem, pratenmaakt alles zoveel makkelijker."

LIEVER EEN GESPREK

Op 19 december is het dus de bedoeling dat de migranten die in België wonenniet gaan werkennoch inkopen gaan doen"Iedereen moet gewoonwegthuisblijven. Niet werkengeen geld uitgevenniks", vat Lomami het samen. Lomami en Madinda maken zich sterk dat hun 'stay away day' ook weerklankzal vinden bij migranten van andere origine.

Francken betreurt dat de Congolese gemeenschap de actie wil ondernemen. "Wijzouden liever een gesprek voerendat zal wellicht binnenkort ook plaatsvinden", zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann. "Met zijn uitspraak heeft Franckende passieve en actieve migratie met elkaar willen vergelijken, het was niet zijnbedoeling iemand te kwetsenMocht dat toch gebeurd zijnheeft hij zich daar al voor verontschuldigd."


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

DIALOGUE  OU CHOC DES CULTURES

C’est clair, la surprise du chef De Wever qu’on entend peu mais qui tire les ficelles, c’est le retour des tensions interculturelles avec la désignation d’un Francken à l’immigration. Sans doute y-a-t-il du noyautage PS derrière l’initiative de Béatrice Léonard Lomami

mais ce n’est qu’une hypothèse. C’est pain béni pour la N-VA et son fond de commerce xénophobe. La désignation du N-VA Matthias Stormeà la tête du centre interfédéral pour l’égalité des chances va aussi dans le sens de la provocation.  On entend peu Charles Michel sur ces sujets qui font débat et risquent de tourner à la tension  totale. 

MG


UN ADVERSAIRE DE LA LOI ANTI-DISCRIMINATION NOMMÉ ADMINISTRATEUR DU CENTRE POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Céline Bouckaert le Vif

Source: De Morgen

Selon les révélations du quotidien De Morgen, la N-VA a désigné Matthias Storme, un professeur en droit constitutionnel pour qui "discriminer constitue une liberté fondamentale", administrateur du nouveau Centre pour l'Égalité des Chances.


Matthias Storme © BELGA

En 2004, Matthias Storme a été obligé de quitter la direction de la N-VA après avoir déclaré au Morgen que la condamnation pour racisme du Vlaams Blok l'obligeait presque moralement à voter pour l'extrême droite. Le dossier contre le Vlaams Blok avait été constitué par le même Centre pour l'Égalité des Chances (à présent le Centre interfédéral pour l'Égalité des Chances).

Dix ans plus tard, l'avocat gantois, qui estime qu'interdire la discrimination constitue une atteinte à la démocratie, est réhabilité par la N-VA qui lui offre un siège dans l'organisme auquel il s'est toujours vivement opposé.

D'après Joachim Pohlmann, le porte-parole de la N-VA, le but n'est pas de provoquer. "Un conseil d'administration de détermine pas le fonctionnement quotidien ou les objectifs liés au contenu. C'est la tâche du management" explique-t-il.

Interrogé par De Morgen, Bart Van Malderen, le chef de groupe sp.a au parlement flamand, n'est pas convaincu par les propos du porte-parole du parti nationaliste flamand. Il évoque une "stratégie de pourrissement" et s'interroge également sur la nomination de l'ancien parlementaire LDD BoudewijnBouckaert comme suppléant. "Bouckaert estimait qu'il fallait supprimer le centre. Il trouvait que c'était une forme de police de la pensée".


OPINIE

DEBATTEREN OVER DISCRIMINATIE LUKT PRIMA MET MATTHIAS STORME

De Morgen

Patrick Loobuyck is moraalfilosoof aan de Universiteit Antwerpen en UGent en auteur van 'De seculiere samenleving'. "Waarom zou eenzakenman die volgens islamitische regels bankiert een atheïstischpersoneelslid mogen weigerenterwijl Hema geen regels mag uitvaardigeninzake levensbeschouwelijke tekens op de werkvloer?", vraagt hij zich af.

"Tendensondernemingenzoals een christelijk rusthuis of een vrijzinnigeverenigingmogen discrimineren in hun personeelsbeleid om hunlevensbeschouwelijke eigenheid te beschermen."

Dit is geen uitspraak van de 'omstreden' Matthias Storme maar van Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal GelijkekansencentrumOok hij verdedigt"de vrijheid om te discrimineren". We discrimineren eigenlijk voortdurend endat is vaak onproblematisch. In een democratische rechtsstaat geldt enkel eenverbod op discriminatie als het basisvrijheden en grondrechten schaadt.

De overheid moet zich daarom steeds aan het gelijkheidsbeginsel houdenOngelijke behandeling kan enkel als daarvoor een voldoende reden is. Datmensen met een handicap aparte parkeerplaatsen krijgen, is een klassiekvoorbeeld. Maar als moslims zonder afdoende reden in openbare scholenongelijk behandeld worden, is er wel een probleem

Storme, professor in Leuven, verdedigt dit uitgangspunt heel expliciet - wat me overigens benieuwd maakt naar de argumentatie die hij destijds als advocaatgebruikte om het homohuwelijk aan te vallenHet is ieders recht om het homohuwelijk onwenselijkimmoreel of zondig te vinden, maar dat is ietsanders dan de legalisering ervan te bestrijdenEen neutrale overheid mag nietdiscrimineren tussen hetero's en holebi's. Ze is de legalisering van het homohuwelijk daarom aan zichzelf verplicht.

HET RECHT OP VERENIGING GEEFT DE VRIJHEID OM ORGANISATIES OP TE RICHTEN WAARIN DISCRIMINERENDE REGELS GELDEN. VEEL VRIJMETSELAARSLOGES ZIJN ENKEL VOOR MANNEN EN ANDERE VERENIGINGEN RICHTEN ZICH SPECIFIEK TOT HOLEBI'S

Ook in de civil society en op het individuele niveau moet discriminatie aangrondrechten getoetst worden. Ik mag discrimineren in mijn partnerkeuze, want gelukkig heeft niet iedereen het recht om met mij een relatie te beginnen. Het recht op vereniging geeft ook de vrijheid om organisaties op te richten waarindiscriminerende regels geldenVeel vrijmetselaarsloges zijn enkel voor mannenen andere verenigingen richten zich specifiek tot holebi's

vindt dat misschien ouderwets of onwenselijk, maar mensen hebben het rechtzich op die manier te verenigenNiet alles wat mensen immoreel vindenmoetjuridisch strafbaar zijn. De vrijheid om te discrimineren verdedigen, is overigensniet hetzelfde als het goedkeuren of aanmoedigen ervan.

Wie deze individuele vrijheid doortrektconcludeert met Storme dat mensen ookmogen discrimineren als ze hun huis verhuren of een taxibedrijf opbellen met de vraag naar een blanke of mooie vrouwelijke chauffeur. Mensen hebben immersgeen recht om precies mijn huis te huren en als ik mijn chauffeur niet mag kiezen, mag ik dan ook mijn kruidenier of advocaat niet meer kiezen

We moeten hier twee zaken toevoegen. Wanneer er veel verhuurders enwerkgevers zijn die geen mensen toelaten met een moslimnaamdan komen erwel degelijk grondrechten in het gedrang: het recht op wonen en op arbeidHet probleem wordt dan 'structureelen maakt het legitiem dat de overheid ingrijpt - niet omdat verhuurders niet mogen discrimineren, maar omdat huurders in hunrechten worden geschonden. Dit vraagt een breed en efficiëntgelijkekansenbeleideventueel zelfs quota.

TERWIJL DE OVERHEID DISCRIMINATIE MOET BESTRIJDEN OM ONZE GRONDRECHTEN TE BESCHERMEN, KUNNEN INDIVIDUEN BINNEN BEPAALDE GRENZEN VRIJ DISCRIMINEREN OMDAT ZE DRAGERS VAN GRONDRECHTEN ZIJN

Anders dan Storme denk ik dat hier ook een antidiscriminatiewet een plaatsheeft. De overheid moet dan niet de voorkeur van de klant voor een bepaaldsoort taxichauffeur strafbaar maken, de relevante vraag is of het taxibedrijf op die discriminerende vraag mag ingaanStorme zou hier positief op antwoordenik niet. Dat maakt ook het Hof van Justitie van de EU duidelijk in de zaak-Feryn, de kantelpoortenfirma die geen allochtone monteurs wilde omdat klantengeen vreemde arbeiders wensenWie een publieke dienst aanbiedt, mag voorbepaalde groepen de gelijke toegang tot de arbeidsmarkt niet structureelweigeren.

We moeten dus verschillende niveaus onderscheiden. En terwijl de overheiddiscriminatie moet bestrijden om onze grondrechten te beschermenkunnenindividuen binnen bepaalde grenzen vrij discrimineren omdat ze dragers van grondrechten zijnEn daartussen zit de civil society, de arbeids- en onderwijsmarkt

Is hiermee alles uitgeklaardNeeBijvoorbeeld inzake de tendensondernemingenwaarom zou een zakenman die volgens islamitischeregels bankiert een atheïstisch personeelslid mogen weigerenterwijl Hema geenregels mag uitvaardigen inzake levensbeschouwelijke tekens op de werkvloer? En waarom zou het katholiek lager onderwijs dat 70 procent van het onderwijsaanbod vertegenwoordigtpositief mogen discrimineren ten aanzienvan gedoopte leerkrachtenwaardoor mogelijk het recht op arbeid van ongedoopte leerkrachten in het gedrang komt?
Storme lijkt me voor deze en andere discussies eigenlijk een prima gesprekspartner.

 

 

 

 

 

Aucun commentaire: