lundi 16 mars 2015

'Volgens N-VA zijn er te veel kinderen die niet thuishoren op 'onze' Vlaamsescholen'

Bruno De Lille (Groen)

Knack

'Onze Brusselse N-VA-parlementsleden zien in nieuwe leerlingen vooral eenbedreiging', schrijft Bruno De Lille van Groen'De mix met anderstaligenzint hen nietHun argument is ideologischniet budgettair.'


© Thinkstock

De strijd tussen diegenen die Brussel als hoofdstad van Vlaanderen zien endiegenen die dat idee hebben opgegevenvergiftigt elke discussie tussenVlamingen die momenteel over Brussel gaat. De debatten over het capaciteitsprobleem in het Brussels onderwijs zijn daar tekenend voor.

Feiter zijn opnieuw honderden kinderen die geen plaats zullen vinden in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. En het ziet er naar uit dat we datvanaf volgend jaar ook zullen moeten vaststellen voor het Brusselse middelbaaronderwijs.

Toch investeert de Vlaamse Gemeenschap maar met mondjesmaat in nieuweBrusselse scholenVolgens de N-VA zijn er namelijk geen plaatsen tekorterzijn in hun ogen gewoon teveel leerlingen die niet thuishoren op "onze" - lees Vlaamse - scholen.

'VOLGENS N-VA ZIJN ER GEEN PLAATSEN TEKORT, ER ZIJN GEWOON TE VEEL LEERLINGEN DIE NIET THUISHOREN OP DE VLAAMSE SCHOLEN'

Nochtans heeft elk kind bij wet recht op onderwijs en dat in de taal van zijnkeuze. De overheid is het haar burgers dus verschuldigd voor voldoende aanbodte zorgenHet is bovendien vreemd dat we enerzijds trots zijn op ons onderwijsmaar er toch van uitgaan dat elke anderstalige (intussen bijna de helft van de Brusselaars) maar beter een opleiding volgt in het FransHet is zoals Geert Van Istendael onlangs op Radio 1 zei: "Dat is alsof de directeur van Coca Cola zouzeggen: de Coca Cola is op, drink maar Pepsi."

MIX MET ANDERSTALIGEN

Toen we enkele jaren geleden in het Brussels Parlement en de Raad van de VGC de eerste discussies hielden over het plaatstekortverwachtte ik steun van de N-VA omdat ik dacht dat zij het Nederlandstalig Onderwijs zouden zien als eengoed middel om meer Brusselaars Nederlands te lerenNee hooronze BrusselseN-VA-parlementsleden zien in die nieuwe leerlingen namelijk vooral eenbedreiging. De mix met anderstaligen zint hen niet. Hun argument is ideologischniet budgettair.

Aan de ene kant heb je de partijen die vinden dat de Nederlandstaligen echt deeluitmaken van Brussel en moeten bijdragen aan de ontwikkeling van onze hoofdstadIedereen die aansluiting zoekt bij de Nederlandstalige groep, is ookwelkomGroen (en ook VLD) vindt dat elk kind dat naar het Nederlandstaligonderwijs wil komeneen positieve kans is voor Brussel. Brussel is tweetaligergeworden omdat we onze scholen nu al 20 jaar actief openstellenDat is goedvoor de alle BrusselaarsNederlandstalig of niet. 14% van de Brusselaars groeitnu trouwens al op in een tweetalig gezin, 20% van hen groeit op in een gezinwaar Nederlands gesproken wordt.

'WIL EEN NIET-VLAMING BIJ HUN GROEP, DAN ZAL HIJ MOETEN BEWIJZEN DAT HIJ DAT WAARD IS'

Aan de andere kant heb je de partijen als N-VA samen met het Vlaams Belangen in mindere mate met CD&V. Ze willen helemaal geen deel uitmaken van die meertalige Brusselse gemeenschap en huiveren als "huninstellingen (KVS, gemeenschapscentrascholen, crèches...) zich openstellen voor anderstaligenWil een niet-Vlaming bij hun groepdan zal hij moeten bewijzen dat hij datwaard is. Een aartsmoeilijke opdracht trouwens: al heeft een kind zes jaarNederlandstalig basisonderwijs gevolgdmoeten de oudersniet het kind, bewijzen dat ze Nederlands kennenwillen ze hun kind inschrijven in het Nederlandstalige secundair onderwijsEen absurde Vlaamse regel.

EEN GROEP VERWENDE EXPATS

Je merkt het ook aan hun taalgebruikze noemen zich geen Nederlandstalige Brusselaarswaarmee je je binnen de groep Brusselaars zet, maar Vlaming of Brusselse VlamingZe voelen zich niet thuis in Brussel en gedragen zich eerder als een groep verwende expats: ze willen met veel egards behandeld wordenmaar ze willen zich zelf niet inburgeren.

Het resultaat? Een steeds groeiende afstand tussen Vlaanderen en Brussel. Wiegeen deel wil uitmaken van een gemeenschap kan ze ook niet mee sturenAls'de Brusselse Vlamingeneerlijk zijngeven ze toe dat ze al afscheid hebbengenomen van hun hoofdstadEn het zal hen worst wezen dat ze daarmee eenhele groep Nederlandstalige en tweetalige Brusselaars aan hun lot overlatenDat waren toch geen "echte Vlamingen".

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

XÉNOPHOBIE ?

Il s’agit bien sûr d’une opinion politique engagée et bien tranchée. Toutefois le député régional écolo Bruno De Lille attire notre attention sur un phénomène tout à fait intéressant: le désintérêt croissant du parti de Bart de Wever pour Bruxelles. En l’occurrence, la N-VA estime qu’il n’est pas opportun de créer de nouvelles écoles voire de nouvelles classes à Bruxelles pour des enfants qui ont une connaissance médiocre du néerlandais. Les nationalistes exigent en effet que parents et enfants fassent la démonstration de leur maîtrise du néerlandais avant que d’être inscrit dans une école de la communauté flamande. Selon le leader des Groen bruxellois, cette attitude participe d’une forme de xénophobie qui ne dit pas son nom.

Il est difficile de ne pas être d’accord avec ce point de vue.

MG

 

 

Aucun commentaire: