jeudi 31 décembre 2015

Brussel: monster of knuffelbeer?

Bert Anciaux is senator en fractievoorzitter van sp.a.

De Morgen


Het Instituut Anneessens-Funckeen Nederlandstalige school in het hart van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. ©Bob Van Mol


Bert Anciaux. ©Karel Duerinckx


In zijn standpunt hield Bart Eeckhout een pleidooi voor één Brussels onderwijssysteem (DM 30/12). De gemeenschappen zouden niet langer bevoegdmogen zijn voor het onderwijs in 'hunhoofdstadMen vergelijkt het zelfs met de strijd voor de fusie van de zes politiezones. Die evolutie is nefast en gevaarlijk.

Steeds meer wil Brussel uitgroeien tot één autonoom gebied, met gewestelijkeén gemeenschapsbevoegdhedenVlaanderen en Wallonië zijn dan geen partners meer maar concurrentenHet Vlaams-nationalisme wordt bestreden met eenzuiver Brussels nationalisme: Bruxelles, region à part entière. En zelfs nogmeer.

Op die wijze kan Brussel geenszins hoofdstad zijn van dit land. Het wordt eenzelfstandig gebied, met alles erop en eraanZonder enige samenwerking met de rest van het land. De sterkte van de hoofdstadeen stad in het hoofd van alleinwoners van dit land, verdwijnt volkomen.

Nochtans is deze hoofdstedelijke functie de kracht van Brussel. Zonderhoofdstedelijke rol verwordt het tot een provinciestadjeeen dorp aan de Zenne.De tewerkstellingspool en de culturele pool die het vandaag is, hangt volkomensamen met zijn hoofdstedelijke opdrachtHonderdduizenden Vlamingen enWalen komen dagelijks werken in Brussel. Tel daar nog de duizenden eurocratenbij. Wat zou er van ons Brussel worden indien al die tewerkstellingsplaatsenverdwijnen bij het verbreken van elke band met de gemeenschappen?

De realiteit lijkt zich hierop voor te bereidenBinnen Brusselse regeringskringenziet men de Vlamingen enkel als profiteurs van het Brussels infrastructuurnetwerk. De Leopold II-tunnel wordt bekeken als enkel in het voordeel van de Vlaamse pendelaarsEen overstapparking aan het nationaalstadion op de Heizel (Vlaams grondgebiedwordt door sommige Franstaligenvan de Brusselse hoofdstedelijke regering bekeken als pure geldverspillingVlaanderen als een bedreiging voor de eigen machtDe tienduizenden gewoneVlamingen in Brussel worden stiefmoederlijk behandeld.

HET IS ZO ABSURD. HET IS EEN GEVAARLIJKE EVOLUTIE.

Indien de gemeenschappen verdwijnen en er enkel vier gewesten overblijven in dit land, ligt de weg naar separatisme open. Zonder gemeenschappen wordengewestgrenzen echte scheidingslijnen. De ontmoeting wordt ontmoedigd. Het verder kijken dan de eigen navel en het eigenbelang wordt iets voor filantropenEnkel het eigen volk zal nog tellenEn de economischefinanciële en sociale concurrentie wordt de politieke hoofdbezigheid.

EÉN BRUSSELS ONDERWIJS VERWORDT BINNEN DE KORTSTE KEREN TOT EEN MONOCULTUREEL INSTITUUT. HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS GEEF IK DAN EVENVEEL KANS ALS EEN SNEEUWVLOKJE IN DE HEL

Nergens kan men nog spreken van een monoculturele gemeenschapen al zekerniet in Brussel. Brussel, een stad met enkel minderhedenwordt echter door de francofone politieke elite nog steeds als een eentalig Franstalige stadbeschouwd. Brussel is historisch en actueel een smeltkroes van culturen entalenVan oudsher ligt het op de scheidingslijn van Romaanse en Germaanseculturen. Brussel is een mondiale stadniet in omvangwel in samenstelling. Net daar is een monoculturele politiek een gruwelDe rol van de gemeenschappen, op het vlak van welzijncultuur en onderwijs zijn een waarborg voor eenveelkleurige invulling.

Een Brussels onderwijs verwordt binnen de kortste keren tot een monocultureelinstituutwellicht onder leiding van een Franstalig politicus. De toekomst van het Brussels Nederlandstalig onderwijs geef ik evenveel kans als eensneeuwvlokje in de hel. De wijze waarop de Nederlands onkundigeonderwijsschepen in Brussel-Stad vandaag omgaat met het Nederlandstaligonderwijs is slechts een voorbode voor de toekomstige aanpakEn het neerhalenvan een kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs is geenszins een waarborg vooreen beter draaiend Franstalig onderwijs.

Het is voor Brussel een zegen dat de Vlaamse gemeenschap massaal investeertin culturele instellingen en in onderwijsinstellingen. De kip met de goudeneieren slachtenlijkt wel een bijzonder kortzichtige maatregel.

Uiteraard is een fusie van de zes politiezones een heel ander verhaalDit is eennoodzaak voor een echt veiligheidsbeleidEen fusie van de negentiengemeenten is eveneens een noodzakelijke stapNiet het minst omwille van de nood aan echte solidariteit tussen deze negentien baronieën. De rijkezuidoostelijke gemeenten mogen dringend meer bijdragen naar godsvrucht envermogen.

Brussel zou als gefusioneerde stad veel meer zijn rol van hoofdstad kunnenspelenSchaf het gewest af en geef de stad Brussel volheid van bevoegdheidGedaan met negentien burgemeesterstientallen schepennegentien OCMW 'smassaal veel huisvestingsmaatschappijenenzovoortGeef de gewestelijkebevoegdheden aan de hoofdstad Brussel en laat deze stad alle noodzakelijkeinitiatieven nemen, met steun en onder voogdij van de twee gemeenschappen in ons land.

En ja, het Franstalig onderwijs verdient meer financiële middelen en vooralmeer politieke aandachtHet is een kwestie van verantwoordelijkheid. Brussel kreeg als Hoofdstedelijk Gewest veel extra middelenTerecht. Maar het geeftdaarvan ook veel middelen uit aan zaken die volledig tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behorenEr vloeit al extra geld naar het Franstalig onderwijsmeer dan wat de financieringswetten voorzienHopelijk straft de bevolking de oligarchische francofone politieke kaste af voor zoveel onkundeHet zou eenzegen zijn voor Brussel en zijn diverse bevolking.COMMENTAIRE DE DIVERCITY

NO COMMENT


Bert Anciaux  est le représentant de gauche le plus sémillant de l’ancienne Volksunie, tandis que Bart De Wever est l’héritier de la Volksunie droitière. Son analyse est à tout le moins interpellante et mérite d’être prise en considération. Elle touche à un point essentiel : faut-il régionaliser la compétence enseignement-éducation actuellement entre les mains des deux communautés flamande et francophone? Il répond non, de crainte de voir disparaître l’enseignement flamand à Bruxelles. (20 % des élèves scolarisés).

 

 

Aucun commentaire: