lundi 25 mars 2019

De overwinning van Baudet in Nederland legt een fundamenteel probleem van de democratie bloot'


Othman El Hammouchi
Filosoof en opiniemaker, auteur van 'Lastige waarheden' (Polis)
OPINIE

'De overwinning van Baudet in Nederland legt een fundamenteel probleem van de democratie bloot'
'Retoriek en beleid die appeleren aan de lage impulsen en emoties van de mens lonen electoraal enorm, en gezien partijen in een democratie als enig doel hebben om stemmen te halen, worden ze systematisch gestimuleerd zich daarvan te bedienen', schrijft Othman El Hammouchi over de verkiezingsuitslag in Nederland.
In de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart heeft het Forum voor Democratie, de extreemrechtse identitaire partij van Thierry Baudet, een monsterscore neergelegd. De partij haalde 13 zetels binnen en wordt de grootste fractie in de Eerste Kamer. De verkiezing illustreert de gevaarlijke trend die we momenteel overal in het Westen waarnemen: een flink deel van de kiezers is bereid te stemmen op illiberale partijen die een groot segment van de bevolking op basis van herkomst, ras of geloof uitsluiten uit de nationale gemeenschap, en niet geloven in door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. En dat is een endemisch gebrek van het democratische proces.
POPULISME
De benaming 'populisme', die men pleegt te geven een bepaald soort discours dat in hoofdzaak gekenmerkt wordt door haat tegenover minderheden en ongeloof in wetenschappelijke feiten omtrent klimaatopwarming, is eigenlijk misleidend. Het impliceert namelijk dat dit een fenomeen is dat op een of andere manier 'buiten' de democratie staat, dat het een 'extern virus' zou zijn dat de democratie besmet. In realiteit is het eigenlijk een product van het democratische bestel.
De overwinning van Baudet in Nederland legt een fundamenteel probleem van de democratie bloot.
Een democratie wordt namelijk gekenmerkt door het principe dat niet de goedheid of morele aanvaardbaarheid van ideeën hun bestuurlijke impact moet bepalen, maar hun populariteit. Deze categorieën vallen echter niet noodzakelijk samen, wel integendeel. Retoriek en beleid die appeleren aan de lage impulsen en emoties van de mens lonen electoraal enorm, en gezien partijen in een democratie als enig doel hebben om stemmen te halen, worden ze systematisch gestimuleerd zich daarvan te bedienen. Partijen die daar principieel van afzien, worden weggeconcureerd door politieke formaties met minder morele scrupules.
ERKENNING
Hoe kunnen we dit inherente probleem van de democratie aanpakken? Eerst en vooral door het als zodanig te erkennen. Radicaal-rechts identitarisme zal niet verdwijnen als we elkaar maar genoeg knuffels geven en kumbaya zingen rond een kampvuur: er moeten concrete maatregelen tegen genomen worden.
Democratie is een politiek systeem dat gebouwd is rond een ordentelijke en vreedzame uitdrukking van politieke diversiteit. De ruimte afbakenen waarbinnen zo'n diversiteit mag bestaan, is daarom van cruciaal belang. Als maatschappij moeten we beslissen dat er bepaalde zaken zijn waarover we geen meningsverschillen willen toestaan. Eén daarvan is haat. Haat is geen mening, het is een morele ziekte. Meestal erkennen we dat ook: als een partij uitsluitende en haatdragende retoriek zou hanteren tegenover vrouwen, homoseksuelen of Joden, zou dat op universele veroordeling kunnen rekenen. Voor moslims, maar ook steeds vaker transgenders, wordt er echter een - onterechte - uitzondering gemaakt op deze regel.
Waarover ook geen verschil mag bestaan, is de aard van de realiteit. De wetenschappelijke consensus moet altijd het startpunt vormen voor politieke standpunten en beleid. Er mag nooit een situatie ontstaan waarin elke strekking zijn 'eigen' werkelijkheid heeft. Verschillen tussen partijen en politieke ideologieën moeten dus niet gefundeerd zijn op welke groep(en) men haat, of welke wetenschappelijke feiten men gelooft, maar op waarden, beleid en belangenvertegenwoordiging.
OPLOSSING
Een belangrijke stap in de strijd tegen populisme is het invoeren van een cordon sanitaire. Dit hoeft niet op formele wijze te gebeuren: het volstaat dat fatsoenlijke partijen ruggengraat tonen en principieel weigeren samen te werken met partijen die een haatdragend of anti-wetenschappelijk discours aan de dag leggen. Radicaal-rechtse partijen halen vooralsnog geen absolute meerderheden in de meeste Europese landen, zeker daar waar het kiesstelsel proportioneler is. Het is perfect mogelijk om zonder hen te besturen.
Een andere mogelijke maatregel wordt o.m. bepleit door Afrikaanse topeconome Dambisa Moyo in haar recente boek Edge of Chaos: het invoeren van stemtests. Dit kan eventueel per thema, en op basis van de uitslag zou men dan 'stempunten' kunnen uitreiken aan de burger. Op die manier zou men zich er tenminste van kunnen verzekeren dat de kiezer enig benul heeft van het onderwerp waarover hij moet stemmen. Wie niet weet van welke grootorde jaarlijkse migratie naar ons land is, of welk aandeel daarvan afkomstig is van verplaatsingsvrijheid binnen de EU, zou misschien best geen invloed hebben op ons migratiebeleid.
Ten slotte is ook vergrondrechtelijking een essentieel werktuig om populisme te bestrijden. In een liberaal land zijn er nu eenmaal zaken die niet moeten openstaan voor stemming, met name de individuele vrijheid van eenieder om binnen grenzen van openbare orde en gelijke rechten te doen wat hij of zij wil. Zulke rechten moeten goed verankerd zijn in de grondwet en internationale verdragen, met name Europese. Ten dele zijn ze dat al, maar dat proces moet doorgetrokken en gecementeerd worden.
Voor het eerst in 70 jaar speelt Europa wederom met iets zeer gevaarlijks. Laten we het deze keer op tijd in de kiem smoren voor het uit de hand loopt. 


LA VICTOIRE DE BAUDET AUX PAYS-BAS POSE UN PROBLÈME FONDAMENTAL À DÉMOCRATIE.

"La rhétorique et le discours  politiques qui font appel aux basses pulsions humaines se révèlent souvent payantes sur le plan électoral. En démocratie, les partis ont pour seul et unique  but d'obtenir des suffrages, aussi ont-ils  recours systématiquement aux émotions et aux passions tristes des électeurs. ", écrit Othman El Hammouchi à propos des derniers  résultats des élections aux Pays-Bas.
Aux élections provinciales du 20 mars, le "Forum pour la démocratie", le parti identitaire d'extrême droite de Thierry Baudet, a obtenu un score monstre . Le parti a remporté 13 sièges et devient ainsi le groupe le plus important au Sénat. L'élection illustre une tendance dangereuse que nous observons actuellement partout en Occident : une proportion croissante d'électeurs sont désormais disposés à voter pour des partis "illibéraux" qui veulent exclure de la communauté nationale une partie non négligeable  de la population pour des  raison d' origine, de  race ou de  religion, et ils refusent de  croire aux conséquences du réchauffement planétaire provoqué par l'homme.
"J'y vois une faille endémique dans le processus démocratique".
POPULISME
Le terme " populisme ", caractérisé par un type de discours qui prône la haine  envers les minorités et prêche l'incrédulité à l'égard  des faits scientifiques concernant  le réchauffement climatique, est en vérite trompeur. Tout semble insinuer que ce phénomène se situerait " en dehors " du processus  démocratique, ce serait une sorte de " virus externe " qui contaminerait  la démocratie. En réalité, le populisme est un pur produit du système démocratique.
La victoire de Baudet aux Pays-Bas pose un problème fondamental de démocratie.aux Pays-Bas.
Toute démocratie se fonde sur le principe selon lequel ce n'est pas la bonté ou le crédit  moral des idées qui détermine leur impact mais leur popularité auprès des masses, c'est à dire du grand public. Cependant, ces catégories ne coïncident pas nécessairement, bien au contraire. En démocratie tout se passe comme si les partis avaient pour seul dessein de gagner  des voix. Ils sont de plus en plus nombreux à être  enclins à recourir aux grosses ficelles de la  rhétorique populiste pour damer le pion à la concurrence de formations politiques ayant moins de scrupules moraux.
DIABOLISATION
Comment faire face à ce problème intrinsèque à  la démocratie ? D'abord en ne se voilant pas la face et regardant la chose comme un véritable défi. L'"identitarisme" d'extrême droite ne disparaîtra pas par enchantement: des mesures concrètes doivent être prises pour lui faire pièce.
La démocratie est fondée sur l'expression libre, organisée et pacifique de la diversité politique. Il est donc essentiel de définir l'espace dans lequel cette diversité peut s'exprimer. En tant que société, nous devons décider qu'il y a certaines choses que nous ne saurions permettre. La haine par exemple. La haine n'est pas une opinion, c'est une tare morale. Ainsi, sommes nous convenus que si un parti a recours à une rhétorique haineuse et discriminatoire  contre les femmes, les homosexuels ou les juifs, il doit être  universellement condamné. Cependant curieusement ,, une exception - injustifiée - est faite à cette règle singulièrement pour les musulmans, mais aussi de plus en plus de personnes transgenres."
(...)Les différences entre partis et idéologies politiques ne sauraient être fondées sur une diabolisation de groupes que certains honnissent. mais plutôt sur les valeurs, des projets  politiques et la défense d'intérêts intérêts.
LA SOLUTION
Une étape importante la lutte contre le populisme est le recours à un cordon sanitaire. Cela ne doit pas forcément se faire de manière formelle : ll suffit que des partis soucieux de leur éthique  fassent preuve de courage en refusant de coopérer, par principe, avec des formations politiques  qui tiennent des  discours haineux ou anti-scientifique. Dans la plupart des pays européens, les partis d'extrême droite n'obtiennent pas la majorité absolue, surtout là où le système électoral est plus proportionnel. Il est parfaitement possible de gouverner sans faire appel à eux.
(...) Enfin, la "constitutionnalisation" est également un outil essentiel pour lutter contre le populisme. Dans un pays libéral, il y a des choses qui ne devraient pas être soumises  au vote, notamment la liberté individuelle de chacun de faire ce qu'il veut dans les limites de l'ordre public et le respect de l'égalité des droits. Ces droits doivent être bétonnés dans la Constitution et dans les traités internationaux, notamment européens.
Pour la première fois en 70 ans, l'Europe est confrontée à nouveau des enjeux extrêmement dangereux. Cette fois, tuons les velléités "illibérales " dans l'œuf bien   à temps de peur qu'elles ne  deviennent rapidement incontrôlables.


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
CE BAUDET EST LOIN D'ÊTRE UN ÂNE 

Ce qui en effet rend ce Baudet redoutable c'est précisément son profil d'universitaire bardé de diplômes et son allure  de dandy propre sur lui qui rappelle le charme puissant de Pim Fortuyn. "Certains le décrivent comme le visage européen télégénique de la politique populiste menée par le président américain Donald Trump."
"A 36 ans, cet adepte de discours lyriques truffés de références classiques est le dernier d'une série de populistes flamboyants ayant déboulé avec panache au premier plan politique aux Pays-Bas."
On est loin du bouffon Wilders ou de la dégaine négligée d'un histrion à la Pépé Grillo.  Ce Baudet nous rappellerait plutôt le profil du bellâtre  autruchien Sebastian Kurz, du président de Vlaams Belang Tom Van Grieken,  de Dries Van Langenhove fondateur de Schild en Vrienden,   ou carrément la gouaille et charisme d'un Léon Degrelle. Tous ces démagogues en costume cravate se ressemblent et ce n'est guère rassurant

PAYS-BAS: THIERRY BAUDET, "DANDY POLITIQUE" AUX ACCENTS POPULISTES
LE VIF
Ancien universitaire passé à la politique, Thierry Baudet a bouleversé le paysage politique néerlandais en remportant mercredi une victoire bluffante aux élections provinciales, faisant de son parti le plus important du Sénat.

A 36 ans, cet adepte de discours lyriques truffés de références classiques est le dernier d'une série de populistes flamboyants ayant déboulé avec panache au premier plan politique aux Pays-Bas.
Sa formation, le Forum pour la démocratie (FvD), est devenue un véritable parti politique en 2016, avant de faire son entrée à la Chambre basse du Parlement lors des dernières législatives en mars 2017.
M. Baudet, d'origine franco-indonésienne, s'est appuyé sur un physique élégant et une forte présence sur les réseaux sociaux pour arrondir les angles d'une vision politique sans équivoque: le FvD est hostile à l'immigration, euro-sceptique et climato-sceptique, comme d'autres partis de la droite populiste européenne.
M. Baudet, docteur en droit, né le 28 janvier 1983 à Heemstede, près d'Amsterdam, a démontré toute l'étendue de ses références classiques dans son discours de victoire mercredi en évoquant "la chouette de Minerve" (Minerve, l'équivalent romain d'Athéna, déesse grecque de la sagesse et de la science, était souvent représentée avec une chouette représentant la philosophie).
S'il ne cache pas ses positions anti-immigration, Thierry Baudet n'utilise pas la rhétorique anti-islamiste de son rival politique, le député extrémiste Geert Wilders, leader du Parti pour la liberté (PVV), qui a perdu des sièges au Sénat.
Le message de M. Wilders ne "résonne tout simplement pas autant qu'avant", estime Pepijn Bergsen, responsable de la société de conseil Flint Global.
"Baudet a très bien réussi à élargir ce message pour en faire un récit plus large, populiste", et a également réussi à grapiller des électeurs du parti de centre-droit du Premier ministre, le VVD, et des progressistes de D66 à gauche, analyse M. Bergsen.
Thierry Baudet a explosé en 2017 lorsque son Forum pour la démocratie a remporté deux sièges à la chambre basse du parlement. Il était auparavant connu pour avoir écrit plusieurs livres, dont l'un intitulé "Oikophobie: la peur de soi", un thème clé du populisme faisant référence à la restauration de l'État-nation.
Sur ses comptes Instagram et Twitter, Baudet se montre adepte d'activités culturelles telles que le piano ou les échecs. Une photo a récemment fait le buzz, sur laquelle il pose nu au bord d'une piscine, la main droite recouvrant son sexe. Depuis, il a gagné le surnom de "dandy politique".
Mais il s'est aussi attiré des critiques en s'affichant avec des personnages controversés. Certains le décrivent comme le visage européen télégénique de la politique populiste menée par le président américain Donald Trump.
Baudet s'est notamment affiché avec le polémiste ultra-conservateur britannique Milo Yiannopoulos, chantre du nationalisme blanc aux Etats-Unis, récemment honni pour ses commentaires sur les tueries dans des mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.
Sur d'autres photos, Baudet pose avec le Britannique pro Brexit Boris Johnson ou encore avec son "mentor" Roger Scruton, philosophe britannique aux positions ouvertement anti-islamistes et soutien du Premier ministre populiste de Hongrie, Viktor Orban.
Baudet a également appelé à des relations plus étroites avec la Russie et tenus par le passé des commentaires controversés sur l'égalité entre hommes et femmes.
Mais il a touché un nerf au sein de la société néerlandaise, connue pour sa tolérance mais divisée sur le modèle d'intégration des étrangers. "Je vote pour Baudet parce qu'il est moins agressif que Wilders envers les musulmans", déclare cette habitante âgée d'Utrecht, théâtre lundi d'une tuerie potentiellement "terroriste".
Bert Wagendorp, éditorialiste du quotidien de référence De Volkskrant, a placé Baudet dans une tradition politique initiée par Pim Fortuyn, assassiné il y a 17 ans.
"Baudet est le troisième étage de la fusée populiste néerlandaise lancée par Pim Fortuyn en 2002, boostée par Geert Wilders et actuellement envoyée sur la lune par Baudet", écrit-il.

Aucun commentaire: